top of page

PERSONDATA-POLITIK

Persondatapolitik for Restaurant Havfruen

Formålet med Restaurant Havfruens persondatapolitik er at forklare, hvorfor vi indsamler personoplysninger om vores gæster samt hvordan vi beskytter og anvender personoplysninger om vores gæster. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger.

Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

 

Restaurant Havfruen har en målsætning om at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles samt hvordan de videregives eller opbevares.

 

Personoplysninger

Personoplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Personoplysninger kan f.eks. være for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger. Det er underordnet, om de pågældende oplysninger vedrører en persons privatsfære eller om de kan henføres til en persons arbejdsplads som f.eks. en e-mailadresse eller et telefonnummer.

 

Hvordan indsamler Restaurant Havfruen personoplysninger?

Du kan tilgå Restaurant Havfruens hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Restaurant Havfruen har imidlertid brug for en række personoplysninger, jf. nedenfor, hvis du ønsker at foretage en bordreservation hos os. Når du foretager en bordreservation ved Restaurant Havfruen, registreres en række personoplysninger om dig. Vi registrerer oplysningerne med det formål, at vi kan levere den mest optimale restaurantoplevelse til dig. Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til den gældende persondatalovgivning – det vil navnlig sige databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

 

Hvilke informationer indsamler Restaurant Havfruen?

Når du foretager en bordreservation hos Restaurant Havfruen via vores hjemmeside, skal du udfylde en række oplysninger. De oplysninger, som vi indsamler om dig i den forbindelse, er følgende:

 

• Dit navn

• Dit telefonnummer

• Din e-mail adresse

 

Restaurant Havfruen indsamler ingen følsomme oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9. Tilsvarende registrerer vi de samme oplysninger, hvis du foretager en bordreservation hos os pr. telefon.

 

Hvem videregiver Restaurant Havfruen dine personoplysninger til?

De personoplysninger, som du afgiver til Restaurant Havfruen, videregives som det helt klare ikke til andre. Restaurant Havfruen videregiver alene personoplysninger til andre, hvis det kræves af lovgivningen eller hvis der foreligger en retskendelse.

 

Hvor lagres dine personoplysninger?

De personoplysninger, som du afgiver til Restaurant Havfruen, lagres på servere, der ligger inden for EU. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Restaurant Havfruens vegne i henhold til denne persondatapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

 

Adgang til oplysninger

Når Restaurant Havfruen behandler dine personoplysninger, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Disse rettigheder har du efter databeskyttelsesforordningen. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen bedes du i den forbindelse rette henvendelse til Restaurant Havfruen via e-mail: info@restauranthavfruen.dk.

Der henvises endvidere til punktet ”Dine rettigheder”.

 

Hvad er formålet med behandlingen?

Restaurant Havfruen indsamler og behandler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for at vi kan give dig den mest optimale restaurantoplevelse hos os. Restaurant Havfruens formål med indsamling af dine personoplysninger er navnlig, at vi kan kontakte dig inden dit besøg hos os, hvis der måtte opstå behov for det. Der kan også i visse situationer være behov for at kontakte dig efter dit besøg hos os. Endelig er formålet, at vi ved efterfølgende besøg kan yde en så optimal service som overhovedet muligt.

 

Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for det juridiske grundlag, hvorpå Restaurant Havfruen baserer behandlingen af dine personoplysninger. Restaurant Havfruen kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som du er part i, idet vi leverer en restaurationsydelse til dig mod vederlag. Ligeledes kan Restaurant Havfruen behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en aftale om levering af en restaurationsydelse. De personoplysninger, som du afgiver til Restaurant Havfruen i forbindelse med vores levering af en restaurationsydelse til dig, opbevarer vi i maksimalt 5 år efter dit besøg hos os.

Kreditkortoplysninger slettes dog allerede en måned efter dit besøg Restaurant Havfruen.

 

Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen, har du følgende rettigheder:

 

• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Restaurant Havfruen behandler om dig

• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, som Restaurant Havfruen har registreret om dig

• Du har ret til at få slettet de personoplysninger Restaurant Havfruen har registreret om dig.

 

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Restaurant Havfruen alle oplysninger, som Restaurant Havfruen ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme Du kan ved skriftlig anmodning til Restaurant Havfruen enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, samt kopi af både billed- og adresselegitimation.

 

Du kan også kontakte Restaurant Havfruen, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

 

Anmodningen fremsendes til:

 

Restaurant Havfruen

CVR-nr.  38610279

Nyhavn 39

1051 København K

Mail: info@restauranthavfruen.dk

Web: www.restauranthavfruen.dk

 

Restaurant Havfruen vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

 

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Restaurant Havfruen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Restaurant Havfruens behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt på adressen ovenfor.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet: Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K. www.datatilsynet.dk

 

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Restaurant Havfruen beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Restaurant Havfruen har fastlagte procedurer for, hvilke af vores medarbejdere der har rettigheder til at tilgå persondata, som vi har registreret om vores gæster. Restaurant Havfruen kontrollerer medarbejdernes faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager Restaurant Havfruen løbende back up af vores datasæt. Restaurant Havfruens sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

 

Udover Restaurant Havfruens interne systemer benytter Restaurant Havfruen sig af eksterne leverandører til vores hjemmeside, mailsystem og betalingsløsning. Restaurant Havfruen sletter dine personoplysninger, når Restaurant Havfruen efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse på Restaurant Havfruens hjemmeside.

bottom of page